Regulamin Warszawskiego Centrum EXPO XXI

I. DEFINICJE

Zawsze, jeżeli użyte zostały w tekście Regulaminu Warszawskiego Centrum EXPO XXI niżej wymienione terminy należy je rozumieć w następujący sposób:

1. EXPO XXI oznacza Warszawskie Centrum EXPO XXI, obiekt położony w Warszawie przy ul. Prądzyńskiego 12/14.
2. Imprezy – wydarzenia, targi, pokazy, kongresy koncerty itp. organizowane na terenie Warszawskiego Centrum EXPO XXI
3. Organizator – podmiot, który na mocy odrębnej umowy zawartej z firmą Warszawskie Centrum EXPO XXI organizuje Imprezy na terenie Warszawskiego Centrum EXPO XXI,
4. Wystawca – podmiot prawny oraz osoba fizyczna biorąca udział w Imprezie organizowanej na terenie EXPO XXI.
5. Umowa – Umowa pomiędzy Warszawskim Centrum EXPO XXI, a Organizatorem dotycząca wynajęcia Warszawskiego Centrum EXPO XXI w celu zorganizowania Imprezy.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują Wystawców Imprez odbywających się na terenie EXPO XXI oraz ich Uczestników.
2.2. Postanowienia regulaminu dotyczące Wystawców mają zastosowanie również do podmiotów – osób działających na ich zlecenie (osoby dokonujące transportu eksponatów, dokonujące zabudowy, prace specjalistyczne , itp.).
2.3. Na mocy Umowy Najmu, Najemca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, przeciwpożarowych i sanitarnych podczas Okresu Najmu powierzchni lub pomieszczeń na terenie EXPO XXI oraz do zapoznania Klientów z obowiązującymi na terenie EXPO XXI regulacjami, w szczególności Regulaminem i Ogólnymi Warunkami Najmu oraz zapewnienia ich przestrzegania.

 

III. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE

3.1. GODZINY PRACY WARSZAWSKIEGO CENTRUM EXPO XXI
3.1.1 Za czas otwarcia EXPO XXI w okresie trwania umowy podnajmu odpowiada Organizator.
3.1.2 Organizator zobowiązany jest do uregulowania pod względem formalno finansowym wszelkich zobowiązań wynikających z przekroczenia unormowanego czasu pracy pracowników obsługi obiektu (dotyczy to pracy zarówno po godzinach, w nocy oraz w dni wolne od pracy).

3.2. ZABEZPIECZENIE TERENU I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI
3.2.1. EXPO XXI w okresach pomiędzy imprezami jest monitorowane przez służby ochrony wynajęte przez EXPO XXI w zakresie niezbędnym do codziennego funkcjonowania obiektu.
3.2.2. Organizator odpowiada za bezpieczeństwo, wynajęcie ochrony i zabezpieczenie Imprezy oraz EXPO XXI, przez cały okres najmu. Organizator zatrudni na swój koszt dodatkowych pracowników ochrony od firmy posiadającej wyłączność na ochronę obiektu ze strony EXPO XXI.
3.2.3. W okresie podnajmu Wystawcy zobowiązani są do posiadania identyfikatorów, zaproszeń lub biletów uprawniających do wejścia na teren obiektu. Za przygotowanie identyfikatorów, zaproszeń i biletów odpowiada Organizator.
3.2.4. EXPO XXI nie ponosi odpowiedzialności za szkody: utratę, ubytek, uszkodzenie lub zniszczenie eksponatów i przedmiotów Wystawców.

3.3. ORGANIZACJA PRAC PRZY REALIZACJI IMPREZ
3.3.1. W przypadku zapotrzebowania na usługi nietypowe, podłączenia dużych mocy, pozwolenia na pokazy z użyciem dymów scenicznych, pokazy wymagające specjalnej zgody i inne indywidualne zamówienia, Wystawca powinien zgłaszać Organizatorowi do dnia 15 lutego 2017 roku. Zbyt późne zgłoszenie zapotrzebowania na takie usługi może spowodować brak możliwości ich wykonania.
3.3.2. Wystawca zobowiązany jest, do dnia 15 lutego 2017 przedstawić do zatwierdzenia Organizatorowi dokumenty związane z Imprezą, a w szczególności:
a) projekt instalacji elektrycznej, podając pobór mocy, rozmieszczenie urządzeń trójfazowych, usytuowanie linii specjalnych i sprzętu teletechnicznego;
b) projekt instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej,
c) stosowne certyfikaty i zaświadczenia o trudno palności, dotyczące stosowanych do zabudowy stoisk materiałów,
3.3.3. W czasie przewidzianym dla montażu i demontażu imprezy Wystawca ponosi odpowiedzialność za rodzaj i zakres przeprowadzonych prac. Dopuszcza się jedynie prowadzenie niezbędnych robot montażowych i wykończeniowych. W szczególności zabronione są prace związane ze spawaniem, szlifowaniem drewna i gipsu oraz wszelkie prace powodujące zapylenie.
3.3.4. Wszelka zabudowa wystawiennicza łącznie z urządzeniami i eksponatami oraz nośnikami reklam powinna być montowana w taki sposób, żeby jej poszczególne elementy nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa życia i zdrowia osób przebywających na terenie EXPO XXI.
3.3.5. W przypadku naruszenia przez Wystawcę pkt. 3.3.3 i 3.3.4 Regulaminu EXPO XXI dyrektor ds. administracyjno – technicznych ma prawo przerwać prace montażowe i nakazać usunięcie powstałego zagrożenia.
3.3.6. Zabrania się samowolnego wykonywania jakichkolwiek przyłączy do instalacji znajdujących się w kanałach medialnych. Wszelkie prace w kanałach, a także wszystkie przyłącza wyprowadzane z kanałów medialnych we wskazane na planie zabudowy miejsce, mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanych konserwatorów EXPO XXI.
3.3.7. Elementy zabudowy: fryzy, transparenty, markizy, opisy stoisk i eksponatów oraz znaki firmowe i towarowe oraz reklamy nie mogą blokować w żaden sposób przejść i ciągów komunikacyjnych oraz zatwierdzonej wysokości zabudowy.
3.3.8. Zabrania się bez uzgodnienia z Organizatorem, zawieszania i naklejania elementów stoisk, transparentów, reklam i dekoracji do konstrukcji hal, roznoszenia ulotek, gazet i innych materiałów reklamowych. Niestosowanie się do tego zakazu skutkować będzie obciążeniem Wystawcy stosowną karą oraz może wiązać się z nakazem przerwania prac montażowych. Zakaz ten dotyczy również osób, które posiadają bilet, zaproszenie lub otrzymały akredytację prasową i przyszły na targi w celu oglądania eksponatów.
3.3.9. Wystawca jest zobowiązany do bezwzględnego codziennego utrzymania czystości i porządku na wynajętym przez siebie obszarze wraz z powierzchnią przynależną przez cały okres montażu, przygotowania, trwania i demontażu imprezy. W przypadku niewykonania powyższych prac porządkowych Organizator zleci ich wykonanie na koszt i ryzyko Wystawcy.
3.3.10. Organizator zobowiązany jest do wywozu z terenu obiektu wszelkich odpadów powstałych w okresie objętym umowa. W przypadku niewykonania powyższych prac porządkowych EXPO XXI zleci ich wykonanie na koszt i ryzyko Wystawcy.
3.3.11. Organizator zobowiązany jest do nadzorowania prowadzonych wszystkich robót montażowych i demontażowych wykonywanych na rzecz imprezy zgodnie z zatwierdzonym wcześniej architektonicznym planem zabudowy, oraz poszanowaniem majątku EXPO XXI.
3.3.12. Ze względów bezpieczeństwa i z powodów organizacyjnych, rozładunek, załadunek i transport towarów oraz montaż i demontaż konstrukcji na terenie EXPO XXI za pomocą urządzeń mechanicznych kierowanych przez operatora, takich jak dźwigi, wózki widłowe, wózki nożycowe, platformy załadowcze, podnośniki itp., może być dokonywany odpłatnie jedynie przez firmy autoryzowane przez EXPO XXI, w tym przez oficjalnego spedytora EXPO XXI. Użycie urządzeń mechanicznych przez inne firmy niż ww. musi być uzgodnione na piśmie i podlegać będzie dodatkowej opłacie.
3.3.13. Prawo używania ręcznych wózków transportowych, wózków paletowych itp. na terenie hal wystawowych mają wyłącznie: Wystawcy – do obsługi własnych stoisk oraz firmy autoryzowane przez EXPO XXI. Do obsługi transportowej na terenie obiektu dopuszczone będą jedynie urządzenia wyposażone w koła nie niszczące nawierzchni.
3.3.14. Ekspozycja na terenie zewnętrznym podlega takim samym zasadom jak w przypadku ekspozycji wewnątrz.
3.3.15. Wystawca zobowiązany jest zakończyć demontaż w wyznaczonym w umowie terminie.
3.3.16. Zakończenie prac obejmuje w szczególności wywóz eksponatów, elementów zabudowy, zwinięcie pokryć podłogi wraz taśmami oraz zdjęcie reklam Imprezy.
3.3.17. W przypadku przekroczenia terminu podnajmu, Wystawca zostanie obciążony karą w wysokości 1000zl netto za każdą rozpoczętą godzinę oraz kosztami usunięcia pozostawionych elementów zabudowy czy wystroju Imprezy.
3.3.18. W przypadku konieczności usunięcia trudno zmywalnych zabrudzeń po różnorodnych chemikaliach, pozostałości kleju po taśmach samoprzylepnych Wystawca zostanie obciążony dodatkowymi kosztami w wysokości stosownie 20 PLN/ metr bieżący lub 300 zł/m² liczone po brysie zabrudzonej powierzchni.

3.4. EKSPONATY
3.4.1. Pojazdy mechaniczne lub inne urządzenia z silnikami spalinowymi można eksponować w EXPO XXI jedynie po spełnieniu warunków określonych w przepisach przeciwpożarowych i uzyskaniu zgody dyr. administracyjno-technicznego.
3.4.2. Wystawca jest zobowiązany do dostarczenia do Organizatora informacji o parametrach technicznych i własnościach eksponatów mogących stanowić zagrożenie.
3.4.3. Zezwolenia wymaga eksponowanie:
a) maszyn, pojazdów i urządzeń w ruchu,
b) balonów wypełnionych gazami,
c) wszelkich urządzeń zasilanych gazem lub innym paliwem.

3.5. REKLAMA
3.5.1. Formy reklamy, w szczególności optyczne czy akustyczne, nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz nie mogą powodować jakichkolwiek zakłóceń na terenie EXPO XXI.
3.5.2. Wszelkie formy reklamy na terenie EXPO XXI poza stoiskami, podlegają opłacie i wymagają zgody Organizatora. Brak zgody spowoduje usunięcie reklam na koszt i ryzyko Wystawcy.

3.6. POSTANOWIENIA DODATKOWE
3.6.1. Prowadzenie na terenie EXPO XXI jakiejkolwiek działalności komercyjnej bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora jest zabronione.
3.6.2. Na terenie EXPO XXI spożywanie alkoholu dozwolone jest tylko w miejscach do tego przeznaczonych (punkty gastronomiczne, stoiska wystawców).
3.6.3. Pracownicy ochrony oraz obsługa targów mają prawo odmówić wejścia na Targi osobą będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Osobą tym nie przysługuje zwrot pieniędzy za zakupiony bilet lub za wynajem powierzchni wystawienniczej.

3.7. PRZEPISY PRZECIWPOŻAROWE – reguluje instrukcja przeciwpożarowa
3.7.1. Wyznaczone drogi komunikacyjne i ewakuacyjne muszą być zawsze wolne. Zabrania się na nich parkowania pojazdów oraz składowania towarów. Pojazdy i towary pozostawione na tych drogach zostaną usunięte odpłatnie.
3.7.2. Wszystkie urządzenia ppoż. (gaśnice, przyciski sygnalizacyjne, hydranty, czujki ppoż.) oraz telefony ogólne, drzwi ewakuacyjne i ich oznaczenia muszą być w każdej chwili dostępne i widoczne; nie wolno ich zastawiać.
3.7.3. Samochody i inne pojazdy mechaniczne przeznaczone do ekspozycji w salach wystawienniczych EXPO XXI powinny mieć puste zbiorniki paliwowe. Przy wtaczaniu dopuszcza się zawartość minimalnej ilości paliwa, umożliwiający wjazd i wyjazd z sali ekspozycyjnej.
3.7.4. Wystawca zobowiązuje się do przekazania najpóźniej na 5 dni przed imprezą, informacji dotyczącej dymów scenicznych (towarzyszących, imprezom artystycznym, bankietom, koncertom, etc.).
3.7.5. Na terenie Warszawskiego Centrum EXPO XXI zabronione jest:
a) używanie ognia otwartego w salach i na stoiskach zewnętrznych,
b) palenie tytoniu,
c) przechowywanie poza stoiskami wszelkiego rodzaju opakowań, papierów i innych materiałów stwarzających zagrożenie pożarowe,
d) zastawianie dostępu do rozdzielni elektrycznych, hydrantów, podręcznego sprzętu gaśniczego, przycisków alarmowych ppoż., wyłączników energii elektrycznej, przycisków klimakonwektorów, itp.
e) zastawianie (szczególnie parkującymi samochodami) dróg pożarowych prowadzących do centrum (droga pożarowa wyznaczona zgodnie z dokumentacją ppoż. centrum) oraz blokowanie dróg, przejść, wyjść ewakuacyjnych i ciągów komunikacyjnych,
f) gromadzenie i przechowywanie materiałów palnych, jak również używanie palnych lub tworzących wybuchowe mieszanki płynów, jako środków czyszczących,
g) pozostawienie powierzchni wystawienniczej po zakończonej pracy lub prezentacji maszyn i urządzeń technicznych nieoczyszczonej z płynów, kurzu, smarów, olejów i odpadów produkcyjnych,
h) pozostawienie zatłuszczonych, zaoliwionych szmat i czyściwa bez należnego zabezpieczenia, substancji, których wzajemne oddziaływanie może być powodem samo zapłonu lub wybuchu,
i) stosowanie w salach oraz na terenie otwartym balonów napełnionych palnym gazem,
j) wnoszenie i stosowanie bez odrębnych uzgodnień ze służbą ppoż. centrum wszelkich butli z gazami palnymi, w tym również typu turystycznego,
3.7.6. Sposób i miejsce bezpiecznego magazynowania materiałów łatwopalnych i trujących należy każdorazowo uzgodnić z służbą ppoż. EXPO XXI.
3.7.7. Pojazdy mechaniczne lub inne urządzenia z silnikami spalinowymi można eksponować w salach jedynie po spełnieniu następujących warunków:
a) zbiornik paliwa może zawierać jedynie niezbędną ilość paliwa umożliwiającego opuszczenie hali,
b) zbiornik paliwa musi być zamknięty
c) akumulator musi być trwale odłączony
3.7.8. Urządzenia, których powierzchnia może nagrzać się do temperatury przekraczającej 100 st.C muszą być oddalone od obudowy i wszelkich materiałów łatwopalnych na bezpieczną odległość, ustaloną każdorazowo z służbą ppoż. EXPO XXI.
3.7.9. Użytkownikom urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazem palnym zabrania się dokonywania jakichkolwiek przeróbek, napraw we własnym zakresie, a ponadto zabrania się:
a) korzystania z uszkodzonych instalacji elektrycznych lub gazowych,
b) korzystania z instalacji elektrycznych i gazowych, które są niezgodne z projektem uzgodnionym z EXPO XXI,
c) pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci odbiorników elektrycznych jak np. grzejników, kuchenek, żelazek, czajników itp. każdy użytkownik a w szczególności wystawca zobowiązany jest, każdorazowo przed opuszczeniem stoiska, do wyłączenia zasilania energii elektrycznej swojego stoiska.
d) ustawiania urządzeń grzejnych na podłożu palnym,
e) zakładania na żarówki i inne punkty świetlne osłon z materiałów łatwopalnych.
3.7.10. Do zabudowy stoisk należy używać wyłącznie materiałów, które są niepalne, trudno zapalne, bądź zostały zabezpieczone przed ogniem. Nie wolno stosować takich materiałów, które paląc się eksplodują.
3.7.11. Zabrania się używania wykładzin z materiałów palnych na ciągach komunikacyjnych i ewakuacyjnych oraz na klatkach schodowych. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu ze służbą ppoż. EXPO XXI, dopuszcza się na ciągach ewakuacyjnych i komunikacyjnych (z wyjątkiem klatek schodowych) stosowanie wykładzin podłogowych spełniających wymogi trudno zapalnych.
3.7.12. Zabrania się organizowania pokazów pirotechnicznych.
3.7.13. Wystawcy zobowiązani są do zaniechania wszelkich czynności mogących obniżyć stopień bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W przypadku specyficznej ekspozycji stwarzającej poważne zagrożenie pożarowe, na Wystawcach spoczywa obowiązek dodatkowego zabezpieczenia przeciwpożarowego we własnym zakresie, w sposób uzgodniony ze służbą ppoż. EXPO XXI.
3.7.14. Zabronione jest używanie podręcznego sprzętu gaśniczego do celów niezwiązanych z akcją ratowniczo-gaśniczą.
3.7.15. Wykonawcy zabudowy stoisk wewnątrz i na zewnątrz EXPO XXI zobowiązani są do:
a) ścisłego przestrzegania przepisów dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego
b) zapoznania się z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego, przycisków alarmowych, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposobu ich użycia w przypadku powstania pożaru,
c) natychmiastowego wykonania doraźnych poleceń wydanych przez służby ppoż. EXPO XXI dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego na stoiskach wewnątrz hal oraz stoiskach zewnętrznych.
3.7.16. Wszelkie stwierdzone usterki i nieprawidłowości w zabezpieczeniu przeciwpożarowym w salach lub ekspozycjach zewnętrznych należy natychmiast zgłaszać służbom ppoż. lub innym służbom EXPO XXI.
3.7.17. W razie powstania pożaru na terenie EXPO XXI należy natychmiast zaalarmować Państwową Straż Pożarną telefonem nr 998 lub przyciskiem alarmowym. Do chwili przybycia Państwowej Straży Pożarnej należy bezwzględnie podporządkować się kierującemu akcją ratowniczo-gaśniczą pracownikowi EXPO XXI, a po przybyciu funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej.

3.8. PRZEPISY DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA
3.8.1. Wszystkie urządzenia emitujące promieniowanie jonizujące (radioaktywne, rentgenowskie) oraz urządzenia laserowe na terenie EXPO XXI muszą posiadać zgodę na ich eksploatację w warunkach targowych wydaną przez Państwowy Dozór Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej.
3.8.2. Odpadów niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska (oleje, emulsje, kwasy, tłuszcze, lakiery itp.) objęte są całkowitym zakazem odprowadzania do kanalizacji oraz wyrzucania razem z innymi odpadami do pojemników na śmieci. Odpady te podlegają specjalistycznej utylizacji na koszt i ryzyko Wystawcy.

3.9. PRZEPISY BHP
3.9.1. Wystawcy hal targowych ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy swoich pracowników, wykonujących roboty na terenie EXPO XXI i odpowiadają za wszelkie wypadki wynikłe wskutek braku nadzoru lub zaniedbania wymogów i norm bezpieczeństwa pracy w okresie montażu, eksploatacji i demontażu ekspozycji oraz wynajmu hal (terenu otwartego) na inne cele. Wystawcy będący pod wpływem alkoholu nie będą wpuszczani na teren hali wystawowej.
3.9.2. Maszyny, silniki, narzędzia, aparaty oraz inne urządzenia wolno podłączyć tylko wtedy, gdy wyposażono je we wszelkie przepisowe elementy ochronne a w szczególności w osłony i barierki zapobiegające dostępowi osób nieuprawnionych.
3.9.3. Uruchamianie maszyn i urządzeń nie odpowiadających wymogom bezpieczeństwa oraz obsługiwanie ich przez personel nieuprawniony jest zabronione.
3.9.4. Przy demonstrowaniu maszyn i urządzeń w ruchu należy wydzielić i odpowiednio zabezpieczyć teren przeznaczony na ten cel.
3.9.5. Wszyscy pracownicy wykonujący w imieniu Wystawcy lub Uczestników zabudowę Imprezy muszą posiadać aktualne zaświadczenie o odbytym szkoleniu BHP.
3.9.6. Dostępne krawędzie szyb znajdujących się na stoiskach muszą być oszlifowane aby wyeliminować niebezpieczeństwo skaleczenia.
3.9.7. W zakresie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy nie objętych niniejszymi przepisami, mają zastosowanie ogólne, obowiązujące w Polsce przepisy, których powinni przestrzegać wszyscy użytkownicy EXPO XXI.

Patroni medialni